ROBOTIKOS AKADEMIJOS BŪRELIO SUTARTIS

VšĮ Robotikos Akademija, įmonės kodas 303015010, buveinė registruota adresu Salotės g. 69, Salotės k., Vilniaus r. savivaldybė, atstovaujama direktoriaus Artūro Gaulios, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau ­ Paslaugos Teikėjas) ir tėvo/globėjo (toliau ­ Paslaugos Gavėjas), atstovaujančio vaiko interesus, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai ­ Šalimi, sudarė šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Paslaugos Teikėjas įsipareigoja Paslaugos Gavėjo sūnų/dukrą ugdyti pagal neformalaus vaikų ugdymo Robotikos Akademijos programą. Paslaugos Gavėjas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas sutartyje numatytą kainą sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
II. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Sutarties sąlygos:
2.1.1. Robotikos Akademijos užsiėmimai vyksta Robotikos Akademijos nurodytose patalpose.
2.1.2. Būrelio mokestis nurodytas užsakymo lange.
2.1.3. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę po 2 ak.val.
2.1.4. Pirmasis mokestis sumokamas iki pirmojo užsiėmimo. Mokant kelis kartus per metus, sumokama iki artėjančio mėnesio pradžios. Mokėjimai atliekami per sistemą, kurią galima pasiekti internete, adresu robotikosakademija.lt.
2.1.5. Grynaisiais pinigai už teikiamas paslaugas galima atsiskaityti tik Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje sumokant į įmonės kasą.
2.1.6. Vaikui nelankius užsiėmimų, pinigai yra nekompensuojami, išskyrus ligos atveju. Ligos atvejai kompensuojami tik iš anksto pranešus apie neatvykimą dėl ligos, o grįžus į užsiėmimus pristačius gydytojo pažymą apie ligos laikotarpį. Tinka ir ligos lapelio kopija. Pranešti galima elektroniniu paštu arba telefonu žemiau nurodytais kontaktais. Sirgti užsiėmimai kompensuojami proporcingai mėnesio kainai, o sumokėta suma gali būti perkeliama į kitus mėnesius.
Kontaktai pagal miestus ir regionus:
Vilnius – administracija [email protected] 8-5 2526213
Kaunas – administracija [email protected] 860226414
Klaipėda – administracija [email protected] 865561159
Panevėžys – Karolina Karpė [email protected] 865088221
Ukmergė – Darius Danielius [email protected] 867812265
Pasvalys – Neringa Pagojienė [email protected] 865910623
Druskininkai – Aušra Trikšienė [email protected] 868662378
Vilniaus Rajonas – Mariuš Tumaš [email protected] 867050080
Kazlų Rūda – Živilė Butanavičienė [email protected] 867862534
Ignalina – Ingrida Kandratavičienė [email protected] 861416594
Kelmė – Valerijus Paulionis [email protected] 861026871
Šalčininkai – [email protected] 868682986
Raseiniai – Kęstutis Bakutis [email protected] 868938821
Kiti miestai/regionai – Greta Brigmanaitė [email protected]
2.2. Paslaugos Teikėjo teisės ir pareigos:
2.2.1. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą, saugumą ugdymo procese.
2.2.2. Užsiėmimų metu vaikų komandas aprūpinti ugdymui skirta programine įranga bei kompiuteriu, robotų komplektu bei LEGO detalėmis.
2.2.3. Puoselėti teigiamus instruktoriaus, vaikų ir tėvų santykius.
2.2.4. Teikti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir mokymo(si) pasiekimus.
2.2.5. Neįvykus užsiėmimui, jei jis neįvyko dėl Paslaugų Teikėjo kaltės, užtikrinti šio užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo laiką iš anksto įspėjus Paslaugos Gavėją. Užsiėmimas nelaikomas neįvykusiu, jei jis neįvyko dėl valstybinės šventės, kai ta diena laikoma nedarbo diena. Apie neįvyksiantį užsiėmimą Paslaugų Teikėjas privalo informuoti elektroniniu paštu Paslaugų Gavėją ne vėliau, kaip vieną dieną iki numatytos užsiėmimo dienos, o to nepadarius, Paslaugų Teikėjas privalo užtikrinti vaiko saugumą ir užimtumą numatyto užsiėmimo metu.
2.2.6. Jeigu į būrelį nesusirinko reikiamas skaičius vaikų, Paslaugų Teikėjas turi teisę anuliuoti pasirašytą sutartį su Paslaugos Gavėju arba, esant galimybei, pasiūlyti pasirinkti lankyti užsiėmimus kitoje arčiausioje vietoje.
2.2.7. Jei Paslaugų Gavėjo vaikas pašalinamas iš Robotikos Akademijos už Lietuvos Respublikos įstatymų, Robotikos Akademijos vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už būrelį pinigai negrąžinami.
2.2.8. Nesumokėjus mokesčio už mokymąsi per dvi savaites nuo būrelio pradžios, vaikas yra pašalinamas iš būrelio sąrašų.
2.2.9. Paslaugos Teikėjas nėra atsakingas už pamestus ir dingusius vaikų daiktus.
2.3. Paslaugos Gavėjo teisės ir pareigos
2.3.1. Paslaugos Gavėjas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – jis turi teisę kreiptis į koordinatorių aukščiau nurodytais kontaktais.
2.3.2. Paslaugos Gavėjas privalo pranešti apie šioje sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Paslaugos Gavėjas, sudarydamas sutartį, privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Šiuo adresu Paslaugos Teikėjas siunčia primenamuosius laiškus Paslaugų Gavėjui su individualiomis sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie būrelio laiko pasikeitimus. Paslaugos Gavėjas sutinka gauti šiuos laiškus.
2.3.3. Paslaugos Gavėjas sudarydamas sutartį privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos Teikėjo darbuotojai, vykdydami sutartį. Paslaugos Gavėjas patvirtina, kad būrelio dalyvis yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie būrelio dalyvio sveikatą.
2.3.4. Šia sutartimi Paslaugos Gavėjas pareiškia, kad neprieštarauja, kad užsiėmimų metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra VŠĮ Robotikos Akademija nuosavybė ir gali būti Paslaugos Teikėjo naudojama išimtinai Paslaugų Teikėjo veiklos reklamos tikslams be atskiro Paslaugos Gavėjo sutikimo.
2.3.5. Paslaugos Gavėjas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą užsiėmimų vietą, ugdymo ir mokymo tikslais, iš anksto Paslaugų Gavėją informavus elektroniniu paštu apie kitą užsiėmimų vietą ir gavus sutikimą.
2.3.6. Paslaugos Gavėjas įsipareigoja supažindinti savo vaiką su šia sutartimi ir su šia sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.
2.3.7. Paslaugos Gavėjas užtikrina, kad jo vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių. Paslaugos Gavėjas supažindina vaiką su šiomis taisyklėmis:
• Gerbti būrelio vadovus ir kitus būrelio narius, laikytis drausmės, aktyviai dalyvauti Robotikos Akademijos būrelio programoje.
• Saugoti savo bei kitų vaikų sveikatą bei daiktus.
• Be vadovo neišeiti už būrelio teritorijos.
• Saugoti ir tausoti Robotikos Akademijos būrelio inventorių (LEGO Education detales, kompiuterius ir kitą įrangą) bei kitą turtą.
• Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų būrelių metu.
• Šalia įrangos ar kompiuterių nevartoti skysčių, kurie galėtų pakenkti prietaisams ar juos sugadinti.
2.3.8. Paslaugos Gavėjas pilnai atlygina už sūnaus/dukros užsiėmimų metu padarytą žalą įrangai, technikai.
2.3.9. Paslaugos Gavėjas įsipareigoja nurodyti teisingus ir galiojančius savo ir būrelio nario kontaktus, vardus bei pavardes.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2017 m. gegužės mėn. 31 d.
3.2. Paslaugos Gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjęs Paslaugos Teikėją raštu prieš 10 dienų ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugos Teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas šioje sutartyje numatytas paslaugas. Nutraukiant abonementą yra taikomas sutarties nutraukimo mokestis, kuris yra išskaičiuojamas iš avansu sumokėtos sumos. Apie tai plačiau skaitykite 4.2. punkte.
3.3. Paslaugos Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį:
3.3.1. Jei vaikas kelia grėsmę kitų vaikų saugumui.
3.3.2. Jei Paslaugos Gavėjas nesinaudoja šioje sutartyje numatytomis paslaugomis (nelanko būrelio) daugiau kaip vieną mėnesį laiko ir neinformuoja apie priežastis elektroniniu laišku ar kitu būdu.
3.3.3. Jei Paslaugos Gavėjo nurodytu el. paštu prieš 10 dienų įspėjus Paslaugos Gavėją apie sutarties mokėjimo termino pažeidimą šis pažeidimas nepašalinamas.
3.4. Šalys atsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
3.5. Ši sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
3.6. Visi ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami visų pirma geranorišku susitarimu ir vadovaujantis teisingumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.7. Sudarydamos šią Sutartį Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.
IV. MOKĖJIMAI, NUOLAIDOS
4.1. Paslaugos Gavėjo mokėjimo laikotarpis prasideda nuo pirmojo užsiėmimo dienos. T.y. jei pirmasis užsiėmimas įvyko rugsėjo 5 dieną, kito laikotarpio pradžia yra laikoma spalio 5 diena ir tą dieną Paslaugos Teikėjas išsiunčia naują sąskaitą už būsimą laikotarpį.
4.2. Nutraukimo mokesčio suma lygi suteiktos nuolaidos dydžiui arba pasirinkto mokėjimo termino kainos sumažinimo panaikinimui. T.y. nutraukiant abonementą kiekvienas lankytas mėnuo vertinamas kaip atskirai įsigytas nepritaikius nuolaidos. Pavyzdžiui, jei Jums buvo pritaikyta 10% nuolaida įsigyjant metinį abonementą, už kurį su nuolaida sumokėjote 243€, nutraukiant sutartį po 3 mėnesių Jums bus grąžinama 243€ – 3mėn.*40€ (standartinė 1 mėn. būrelio kaina)=123€. Analogiškas skaičiavimo metodas bus naudojamas visuose miestuose.
4.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos Gavėjo pareigos sumokėti sutartyje nurodytą sumą bei kitus mokesčius pagal sutartį
4.4. Tais pačiais metais besimokantiems dviems (ir daugiau) vaikams iš vienos šeimos – antram ir kitiems vaikams taikoma 10 proc. nuolaida nuo įmokos. Norint pasinaudoti nuolaida, reikia pateikti prašymą el. paštu Jūsų miesto/regiono vadovui atsiunčiant vaikų vardus ir pavardes, parinktą lankymo vietą ir laiką bei vieno iš tėvų/globėjų vardą ir pavardę. Gavus prašymą, bus suteikiamas individualus nuolaidos kodas/-ai, kurį reikia suvesti prieš apmokant už antro ir/arba kitų vaikų būrelį.
V. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugos Teikėjas: VšĮ Robotikos Akademija Įmonės kodas: 303015010 AB DNB bankas a/s LT654010042403927611 Tel. Nr.: (8­5) 2526213 Direktorius: Artūras Gaulia