Vykdomi projektai

VšĮ ,,Robotikos akademija“ kartu su projekto partneriu MB ,,Šviesūs projektai" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0214 „Išmani personalizuota vaikų ir jaunimo ugdymo sistema“. Bendra projekto vertė – 742.835,37 Eur,  iš kurių 555.387,21 Eur  sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto metu bus kuriama Išmanioji personalizuota vaikų ir jaunimo ugdymo sistema.

VšĮ ,,Robotikos akademija“ inicijuoja projektą, kurio metu siekia sukurti išmaniąją  personalizuotą vaikų ir jaunimo ugdymo sistemą.

Perėjimas prie globalios žinių ekonomikos, aktyvios pasaulio skaitmenizacijos ir  informacinių technologijų integravimas visuose gyvenimo dalyse, tame tarpe ir mokymesi suponuoja išmanių e-platformų kūrimo ir taikymo ugdymo sistemose poreikį. Efektyvinti švietimo įstaigų darbą iš esmės galima papildant švietimo sistemą moderniomis informacinėmis technologijomis, kurios leistų personalizuoti kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus, automatizuoti mokymosi rezultatų sekimą ir pagal tai generuoti personalizuotas užduotis.

Šio projekto tikslas – sukurti Išmaniąją personalizuotą vaikų ir jaunimo ugdymo sistemą. Sistema bus grįsta mišria mokymosi (blended learning) koncepcija, kuri integruoja tradicinius mokymosi metodus su mokymusi online, savarankišką mokymąsi ir mokymąsi su mokytoju, individualų bei komandinį mokymąsi. Tai įgalina sinergijos efektą mokymosi procese, kai nepriklausomai nuo įgyjamų dalykinių kompetencijų pobūdžio (pvz., anglų kalba, robotika ar kt.) siekiama ugdyti ir socialines kompetencijas, kurios yra kritinės Z ir A kartoms.  Skirtingų mokymosi metodų derinimas bus pagrįstas besimokančiųjų mokymosi stiliaus preferencijomis ir žaidėjo tipu, nuo kurio priklauso, kokius mokymosi metodus tikslinga taikyti besimokančiajam, siekiant jo įsitraukimo į mokymosi procesą. Mokymosi stilius ir žaidėjo tipas bus nustatomas kiekvienam vaikui ar jaunuoliui individualiai, atliekant testą ir formuojant būtent jam labiausiai tinkančią ir geriausius mokymosi rezultatus leidžiančią pasiekti personalizuotą mokymo programą. Mokymosi eigoje galimos korekcijos, pasitelkiant DI, kuris įvertins ir mokymosi pažangą, ir, priklausomai nuo rezultatų dinamikos, koreguos mokymosi metodus.  Šios ambicingos  ugdymo sistemos sukūrimą įgalina turimos žinios ir moksliniams neapibrėžtumams išspręsti numatyti moksliniai tyrimai sociopsichologinio asmenybės vertinimo, mokymosi stilių, žaidybinimo, dirbtiniu intelekto ir mašininio mokymosi srityse. Projekto metu sukurtas produktas leis mokymo įstaigoms neatsilikti nuo besikeičiančių technologijų, kurti ir vystyti modernias mokymosi strategijas, trumpinti ir efektyvinti mokymosi procesą, atliepti Z ir A kartų poreikius. Personalizuotą vaikų ir jaunimo ugdymo sistemą numatoma platinti Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkose.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2022 m. spalio 08 d.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram